Lokata 365

okresdo 30000 złpowyżej 30000zł
do 80000 zł
powyżej 80000 zł
1 m-c1,7 %1,9 %2,1 %
3 m-ce2,1 %2,3 %2,5 %
6 m-cy2,4 %2,6 %2,8 %
12 m-cy
i dłuższe
3,3 %3,5 %3,7 %

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.