Depozyty podlegające gwarancjom

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • – osób fizycznych,
  • – osób prawnych,
  • – jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • – szkolnych kas oszczędnościowych,
  • – i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Ochronie podlegają:

  • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
  • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
  • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.