logo


Zasady wypłaty środków gwarantowanych

Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rzecz BFG zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności Banku. Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, w sytuacjach określonych w ustawie.  Informacja o podmiocie , za pośrednictwem którego będą dokonywane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona/

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jeżeli w dniu zawieszenia działalności banku uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust 1. ustawy Prawo bankowe, i - niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej - nie zostały wykazane w systemie  wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, BFG jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należy do poprzednika prawnego.

Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustalane są  na zasadach ogólnych, o których mowa w pkt 7.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności Banku.

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach , która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 100 000 euro) gwarantowanym przez BFG.  Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.