logo


Co nie jest objęte gwarancją?

Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące osoby:

  • Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
  • Banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe;
  • Spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • Krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
  • Narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy z dnia 30.04.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
  • Fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych;
  • Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych;
  • Osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziale w kapitale zakładowym, a także osoby które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełniania warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji;
  • Członków Zarządu i Rady Nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia Warunku gwarancji.

Gwarancjami BFG  nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczył w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.