logo


Wyskość gwarancji

Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji. a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełniania warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100 000 euro - w 100%. Za dzień spełnienia warunku gwarancji uznaje się dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności Banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.