logo


Depozyty podlegające gwarancjom

Bfg

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie Polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

  • - osoby fizyczne,
  • - osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego,
  • - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność  prawną,
  • - szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe.